Talangjakten på
it-kompetens i fokus

it_iStock_000039214016_Medium

Kundernas krav på nya, enkla och transparenta bank- och försäkringstjänster ökar och skiftar i allt högre takt. För att klara utmaningen måste it-cheferna omge sig med kompetenta medarbetare i ett landskap där jakten på rätt nischad it-kompetens blir allt hårdare. Vi ställde fyra frågor till tre it-chefer på temat framtidens utmaningar. Välkommen att ta del av it-chefernas tankar om hur de tänker sig att framtiden ska gestaltas.

Klas Ljungkvist, CTO Nordnet

Klas Ljungkvist, CTO Nordnet. Foto: Nordnet

Klas Ljungkvist, CTO Nordnet. Foto: Nordnet

Vilka är de största utmaningarna för it-avdelningen under 2015?
– Vår ständiga utmaning på Nordnet it är att lansera fler produkter och tjänster som ger värde för våra kunder, till allt högre kvalitet och med tätare intervall. Detta utan att äventyra hastighet och driftsstabilitet för våra användare. Vi filar kontinuerligt på processerna för att automatisera allt utom själva kodknackandet i största möjliga mån – en härlig utmaning där det gäller att försöka navigera listigt mellan kort socker och investeringar som ger framtida ”bang for the buck”.
– Talangjakt på it-kompetens är ett annat område där vi lägger rejält med krut för tillfället då hela vår fabrik bygger på, och är beroende av, brain power. Denna jakt är inte heller något specifikt för 2015, utan en kontinuerlig strävan att öka vår kollektiva förmåga. Även detta område är synnerligen intressant, inte minst i och med att jag får träffa många intressanta personer.

Hur arbetar ni för att möta morgondagens kundkrav på ökad tillgänglighet och smartare självservicetjänster?
– På Nordnet arbetar vi med små, och täta, självständiga team där medlemmarna täcker hela stacken från innovation till lansering. Teamen innehåller produktägare från vår innovationsorganisation, scrum masters, utvecklare, QA och applikationsdrift. Dessa team är produktfokuserade och är experter på sina respektive produktområden. Vår övertygelse är att vi med detta autonoma och potenta angreppssätt kan ligga väldigt nära kunden och fånga upp krav och önskemål, och omsätta dessa snabbt och effektivt.
– Vår filosofi är att vi måste vara extremt flexibla och snabba i omställningen, i och med att kraven på våra tjänster kommer att öka och skifta i allt snabbare takt. Kundtester, uppföljning och mätning av användarmönster kommer att bli allt viktigare i detta landskap. På tekniksidan är en viktig insikt att även nya tekniker, ramverk och även säkerhetshot kommer i allt snabbare takt, vilket kräver att vi snabbt måste kunna anpassa oss till ny teknologi. Ett led i denna flexibilitet är att vi strävar efter att öppna upp plattformen mer och mer för att möjliggöra snabba integrationer av externa applikationer och tjänster där Shareville är ett exempel.
– På tillgänglighetssidan strävar vi efter att ha extremt tight och skicklig it OP som genom standardiseringar och automatiseringar av bottenplattan säkrar en stabil och snabb drift. Givetvis ställer tillgängligheten och prestandan krav även på utveckling och teknikval.

Har ni landat i den it-omställning som de nya regelverken ställt krav på?
– Den flora av regelverk som sprungit i full blom under 2014 ställer intressanta randvillkor på vår affär, och även på teknik- och implementationsval. Den som kan hantera dessa villkor på ett smart sätt och rent av vända en del av dem till en affärsmöjlighet, kommer att vinna. Nordnets angreppssätt har alltid varit att uppfylla efterlevnadskrav tillräckligt bra och på ett sådant sätt att kunden påverkas minimalt. Någon omställning har det därför inte varit fråga om för vår del, vi har bara behövt lägga en smula mer tid och energi än tidigare på att säkra att vi uppfyller kraven. Vi undviker att köpa in stora, tröga – och svindyra – enterprise-system och koncept som utlovar helhetsgrepp till höger och vänster, utan värnar om att hålla systemfloran tunn och effektiv. Rätt verktyg för respektive kravställning, tillsammans med en del gnuggande av våra team, gör att vi hanterar de växande regelverken hyfsat smart och billigt.
Jag måste dock medge att jag blir en smula frustrerad när diverse internationella aktörer kan ta sig in på marknaden utan att sättas under samma lupp som de lokala spelarna. Konkurrens är bra, men det skall ske på lika villkor.

Vilka investeringar prioriteras i utvecklingsportföljen?
– Vi investerar inte speciellt mycket i system i vårt kunderbjudande, utan kompletterar gärna vår egenhackade kod med open source och små smarta komponenter. Vad vi däremot lägger mycket krut på är att investera i hjärnkapacitet. Talang och engagemang i kombination är det vinnande receptet för att kunna fortsätta vara en snabb och flexibel organisation. Vår bottenplatta (storage, network, etc.) har vi investerat rätt omfattande i de senaste åren, så där handlar det mer om att möta datatillväxt ett tag framöver. Vad gäller ERP-system av administrativ karaktär däremot, köper vi hellre än vi bygger. Där ligger fokus på att tweaka och effektivisera existerande park snarare än att handla några nya klossar under närmaste framtiden.


Anders Ekedahl, CIO Swedbank

Anders Ekedahl, CIO Swedbank. Foto: Torbjörn Persson / Swedbank

Anders Ekedahl, CIO Swedbank. Foto: Torbjörn Persson / Swedbank

Vilka är de största utmaningarna för it-avdelningen under 2015?
– Vi måste fortsätta att utveckla bankens digitala plattform, det vill säga göra fler tjänster tillgängliga i våra internet- och mobilkanaler. Samtidigt behöver vi genomföra ändringar på grund av regulatoriska krav. Banker blir alltmer beroende av it och att omallokera pengar men också att skapa ny utvecklingskapacitet är en utmaning för oss.
– Det är också viktigt att konstatera att den ökade digitaliseringen ställer mycket höga krav på tillgänglighet 24/7 och att antalet inloggningar och transaktioner ökar dramatiskt. Så vi jobbar med optimering av volymer och att säkra vår stabilitet.

Hur arbetar ni för att möta morgondagens kundkrav på ökad tillgänglighet och smartare självservicetjänster?
– Vi arbetar med en ny internet- och mobilbank, som är enhetsoberoende. På så sätt vill vi skapa en förenklad miljö för kunderna, med igenkänning mellan mobil och internetkanalerna. Då blir banken enklare att snabbt ta till sig. Sedan skall vi fylla internet- och mobilbanken med ännu fler tjänster, som ger kunderna möjlighet att genomföra det mesta själv, om man så önskar. Många av våra kunder vill göra sina bankärenden helt och hållet själva, andra kikar och påbörjar i internet- och mobilkanalerna för att sedan slutföra via telefon eller på kontor. Detta innebär nya krav på vår förmåga att kunna följa dessa kundaktiviteter och agera på dem, så CRM-området är mycket aktuellt.
– Vi jobbar agilt och vår affärs- och teknikutveckling jobbar tillsammans i gemensamma lokaler som vi kallar för ”Swedbank Labs”. Vi utvecklar funktionalitet steg för steg och har regelbunden avstämning med kunder för att komma så rätt som möjligt.

Har ni landat i den it-omställning som de nya regelverken ställt krav på?
– Vi har klart för oss vad som krävs, men är i full färd med anpassningen av våra system. De nya regelverken ställer stora krav på tillgänglighet till data och dess kvalitet. Det innebär att vi måste bygga ett nytt datavaruhus och samla och klassificera vår information på ett mer stringent sätt.

Vilka investeringar prioriteras i utvecklingsportföljen?
– Vi prioriterar digitalisering och anpassningar till regelverk, men vi har också ett antal livscykelinvesteringar inom några av våra produktområden. Utmaningen är att i möjligaste mån koordinera dessa aktiviteter, för att undvika silolösningar och nå ett mer effektivt slutresultat. Därutöver krävs investeringar för att hantera ökande transaktionsvolymer och lagring av kunddata.


Kjell Rune Tveita, CIO If

Kjell Rune Tveita, CIO If. Foto: If

Kjell Rune Tveita, CIO If. Foto: If

Vilka är de största utmaningarna för it-avdelningen under 2015?
– It-avdelningen är en spegelbild av bolagets affärsutmaningar. Det handlar i stor utsträckning om att utveckla nya internetbaserade lösningar för att kunna möta kunden på den digitala arenan. Målsättningen är att utveckla tjänster som är så enkla och transparenta som möjligt i allt från försäljning och skador till servicefrågor, vilket exempelvis kan röra bilbyten och kilometerändringar i en bilförsäkring. Parallellt måste vi också kunna erbjuda kunden valmöjligheten att ringa till oss, eller skicka mejl, för att uträtta sina ärenden. Ytterligare en utmaning är att ta fram fler automatiserade lösningar där kunden, om så önskas, kan vara en mer aktiv part i ärendehanteringen. Vid en skada ska kunden exempelvis själv kunna registrera skadan och sedan följa hur ärendet behandlas för att skapa en högre grad av kontroll, vilket skapar förtroende under skadeprocessen.

Hur arbetar ni för att möta morgondagens kundkrav på ökad tillgänglighet och smartare självservicetjänster?
– För att skapa en bra produkt måste it vara med från idé till resultat. Att sitta och vänta på direktiv fungerar inte, då är chansen att göra något bra redan överspelad. I vår strategi har vi valt att gå vägen med duktiga samarbetspartner. Samtidigt är det ytterst viktigt av att ha kompetenta medarbetare på plats som förstår verksamheten. Arbetet med att tillhandahålla fungerande datahallar är självfallet en uppgift som vi outsourcar; för det är inte ett område som vi ska bli bäst på. Däremot ska vi bli bäst på att ha teknikkompetens som kan lyfta vår affär. Hur saker och ting fungerar och samverkar inom bolaget är därför en viktig kompetens som vi behöver inhouse med allt från skickliga it-arkitekter till duktiga utvecklare och projektledare.

Har ni landat i den it-omställning som de nya regelverken ställt krav på?
– Solvens 2 som fokuserar på branschens riskhantering och kapitalkrav, är ett mycket omfattande regelverk vilket också krävt mycket arbete. Vi har tacklat uppgiften genom att bygga upp en RDS (Risk Data Storage) för att samla all riskdata i ett stort datavaruhus. Det mesta arbetet ligger bakom oss och just nu befinner vi oss i en process där alltsammans håller på att testas i form av kvartalsvisa så kallade pilotrapporteringar. Den allra största utmaningen med Solvens 2 just nu är att alla regler inte är helt fastställda. Den 1 januari 2016 ska hela regelpaketet vara färdigt och ännu är det inte helt solklart hur allting förväntas rapporteras. Vi är dock klara med uppbyggnaden av vår RDS som är kärnan i vår lösning kring Solvens 2 och väntar egentligen bara på att rapporteringskraven skall fastställas för att göra de sista justeringarna. Dialogen med Finansinspektionen är god och vi känner oss redo för att bli granskade i sömmarna.
– Solvens 2-arbetet har genomförts av vår riskavdelning och kollegorna inom it. För oss på it har det varit en lärorik process kring insamlandet av riskdata och hur det sedan används i verksamheten i samband med till exempel kapitalkravsberäkningar. En av uppsidorna med Solvens 2-arbetet är att it fått en större förståelse för hur de olika it-systemen hänger ihop; det hoppas vi i förlängningen leder till konsolideringar och effektiviseringar i systemarkitekturen som helhet. Tilläggas ska dock, att vi självklart fått lägga mycket krut bara för att följa efterlevnadskraven som Solvens 2 ställer. Vi har under långt tid arbetat mot ett rörligt mål.

Vilka investeringar prioriteras i utvecklingsportföljen?
– Primärt investerar vi i att vara så kundfokuserade som möjligt på ett kostnadseffektivt sätt. Vid sidan av det tekniska handlar investeringarna också om att hela tiden se till att ha rätt intern och extern kompetens på plats, vilket inte alltid är enkelt. I stort sett är det okej tillgång på kompetens, men duktiga it-arkitekter som kan koppla ihop verksamhets- och it-arkitektur på rätt sätt, är efterfrågade för att få både effektiva processer och kundvänliga lösningar på plats. Systemutvecklare som kan ta ansvar för processer och vara tillräckligt insatta i affären för att applicera de mest lämpade tekniska lösningarna, är också hett efterfrågade. För om sanningen ska fram är det lätt att få tag i en nörd, men en lagom nörd med affärssinne kan vara svårare att vaska fram. Inom finans handlar allting om teknologi och digitalisering, för det finns i egentlig mening ingen fysisk produkt. Därför är det jätteviktigt att hitta de smarta lösningarna.

Comments are closed.