Regelverk skapar affärsmöjligheter

Therese Ruth och Lennart Krän, FCG Business Consulting.

Therese Ruth och Lennart Krän, FCG Business Consulting.

Nya regelverk för finansiella institutioner och försäkringsbolag kan skapa nya affärsmöjligheter.
FCG Business Consulting har bred expertis för att se utvecklingsmöjligheter när nya krav ska tolkas och implementeras.

FCG, The Financial Compliance Group, är en av de ledande svenska aktörerna inom riskhantering och compliance och har flera av Nordens största banker och försäkringsbolag bland sina kunder. Nu går man steget vidare och breddar sitt erbjudande genom FCG Business Consulting, som har ett tydligt affärsperspektiv.
– Vi har djupgående operativ erfarenhet och ser hur riskhantering och regelefterlevnad ändrar marknaden och skapar nya affärsmöjligheter. Våra lösningar ska fungera i alla led i den verklighet som våra kunder lever i, säger Lennart Krän, som tillsammans med Therese Ruth är partner i FCG Business Consulting. Båda har lång erfarenhet av bank och den finansiella sektorn.
Den traditionella FCG-kunden är ofta bankernas compliance- eller riskfunktion. FCG Business Consulting integrerar dessa med affärsfunktionen. Det är affären som står i centrum och fokus är att skapa mervärde och nytta inom ramen för regelverken och riskhanteringen.
– Regelverken styr eller påverkar nu till stor del affärsprocesser och olika former av stödprocesser och syftar till att göra dem stabila och långsiktigt hållbara. I grunden utgår regelverken från kundnyttan och detta skapar i sin tur affärsmöjligheter. Exempelvis MiFID, som för många påverkar hela affärsperspektivet, förklarar Therese Ruth.

Effektivisering och outsourcing
Det finns flera strategier för att hitta affärsperspektivet och öka lönsamheten i den strida strömmen av nya regelverk. Dels handlar det om att effektivisera processer, dels om att outsourca vissa delar för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet.
– Det kan exempelvis handla om en effektivare hantering av likviditetsberedskapen, treasuryfunktionen eller en outsourcing av treasuryfunktioner inom icke finansiella företag. Genom outsourcing kan funktionen bli mer effektiv, samtidigt som resurser frigörs, säger Lennart Krän.
FCG Business Consulting har som mål att arbeta i nära dialog med kunden för att hitta optimala, skräddarsydda lösningar. Företaget har sitt ursprung i att man från FCG:s sida såg ett stort behov hos sina kunder av utnyttja de nya regelverken till att skapa nya affärer och öka lönsamheten, berättar Therese Ruth och Lennart Krän.
– Det finns ett oerhört stort intresse för de tjänster vi erbjuder. Därför är det väldigt roligt att kunna ta detta steg och möta våra kunders behov med den unika kompetens och erfarenhet som FCG besitter.

FCG
www.fcg.seFCG är en av Sveriges ledande aktörer inom riskhantering och compliance, med en bred kompetens och erfarenhet av regelefterlevnad, intern styrning och kontroll i företag som står under Finansinspektionens eller utländska myndigheters tillsyn. FCG Business Consulting är ett nystartat företag inom FCG, med fokus på affärsmöjligheter och lönsamhet.
www.fcg.se

Comments are closed.