Provisionsförbud slår
mot mindre aktörer

Text: Cristina Leifland

Mattias Anjou, advokat och partner på Hammarskiöld & Co.

Mattias Anjou, advokat och partner på Hammarskiöld & Co.

Provisionsförbud, hårdare intressekonfliktsreglering och ökad transparens. MiFID II ska ge stärkt konsumentskydd och likvärdiga regler. Men Sverige planerar att införa tuffare regler än direktivet. Det finns brister med provisioner men behövs ett förbud? undrar Mattias Anjou, advokat och partner på Hammarskiöld & Co.

I Sverige föreslås ett hårdare provisionsförbud än MiFID II, som innebär att alla provisioner som kan påverka kundens intressen negativt ska förbjudas. Vilka provisioner det rör sig om ska Finansinspektionen besluta. Mattias Anjou, med bakgrund från bland annat Finansinspektionen arbetar med regelverksfrågor som ansvarig för Bank & Finans på advokatfirman Hammarskiöld & Co. Han menar att lagförslaget är olyckligt eftersom det riskerar att påverka rådgivningsmarknaden negativt. Många aktörer kan helt slås ut, då provisionen utgör deras huvudsakliga inkomstkälla och de inte kommer att kunna konkurrera med storbankerna.
– Utredningen har korrekt identifierat ett problem med att vissa aktörer påverkas av provisionerna och säljer på sina kunder produkter som kan vara onödiga och oönskade. Men det svenska förslaget riskerar att snedvrida konkurrensen och minska förekomsten av investeringsrådgivning. Många som har behov av goda råd kan bli utan, säger Mattias Anjou.

Ifrågasätter förbud
Många branschföreträdare anser därför att Sverige inte bör införa strängare regler än MiFID II. Mattias Anjou tycker inte att svaret ska vara förbud som dessutom innebär ett ingrepp i avtalsfriheten.
– Trenden mot mer genomsyn vad gäller avgifter och kostnader är tydlig, säger Mattias Anjou. Kunderna blir allt kunnigare och ställer högre krav. Men ett förbud kan medföra stora risker för marknadsaktörerna. Att ändra affärsmodeller tar tid, säger Mattias Anjou.
Mattias Anjou ifrågasätter om det behövs ett uttryckligt provisionsförbud. Han påpekar att Finansinspektionen har tillämpat befintliga lagregler i de sanktionsbeslut där kick-backs och provisioner på goda grunder har kritiserats. Det har lett till förbättringar i branschen.
– Inspektionen kan redan idag utfärda allmänna råd och ge vägledning om vilka provisioner som bör tillåtas. En mjukare reglering skulle kunna ge utrymme för fler lösningar där kundens intresse av bra rådgivning tillgodoses samtidigt som företagen får tillräckligt med utrymme att anpassa sig, säger Mattias Anjou.

Comments are closed.